naglowek naglowek
Andrzej T. Prelicz

Doradca podatkowy, partner w Kancelarii Prelicz Szymańska. Ekspert Business Center Club ds. podatków, restrukturyzacji przedsiębiorstw
i prawa spółek.


Specjalizuje się w doradztwie prawno–podatkowym związanym z restrukturyzacjami przedsiębiorstw, transakcjami fuzji i przejęć, łączenia lub innego rodzaju przekształceń spółek osobowych i kapitałowych, a także doradztwem transakcyjnym – planowaniem, optymalnej struktury transakcji, sprzedaży aktywów (nieruchomości, przedsiębiorstw, udziałów, akcji lub innego majątku podmiotów gospodarczych i osób nie-prowadzących działalności gospodarczej).

Do szczególnego zakresu jego specjalizacji należy obsługa transakcji przy wykorzystaniu spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych oraz optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu tych spółek.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego i prawa spółek.


Główne obszary praktyki:
 • Doradztwo prawno – podatkowe związane z restrukturyzacjami przedsiębiorstw, transakcjami fuzji i przejęć a w szczególności:
  • opracowywanie koncepcji oraz struktury transakcji,
  • tworzenie strategii fuzji i przejęć,
  • udział w negocjowaniu umów pomiędzy przyszłymi akcjonariuszami / udziałowcami,
  • doradztwo prawno-podatkowe w transakcjach sprzedaży udziałów, akcji lub majątku podmiotów gospodarczych,
  • pomoc prawno-podatkowa w procesach łączenia lub innego rodzaju przekształceniach spółek osobowych i kapitałowych,
  • doradztwo w zakresie tworzenia struktury oraz przeprowadzania krajowych i międzynarodowych wykupów wspomaganych, przedsięwzięć joint venture, inwestycji kapitałowych (Private Equity),
 • Doradztwo prawno-podatkowe transakcyjne – planowanie optymalnej struktury transakcji,
 • Budowa struktur opartych o Fundusze Inwestycyjne krajowe i zagraniczne(Luksemburg i Cypr),
 • Budowa struktur zagranicznych czy trans granicznych obejmująca między innymi:
  • analizę prawno-podatkową możliwości związanych z wykorzystaniem spółek onshore / offshore,
  • doradztwo w zakresie wyboru rezydencji i rejestracji spółki,
  • opracowanie strategii funkcjonowania struktury onshore / offshore,
  • rejestrację i przygotowanie wszystkich niezbędnych, wewnętrznych dokumentów zgodnie ze standardami danej jurysdykcji,
  • usługi domicylu, nominowanych udziałowców, zarządy, itd.
 • Due Diligence,
 • Doradztwo w procesach IPO,
 • Udzielanie porad i sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny lub historyczny stan prawny, orzecznictwo oraz poglądy doktryny i praktykę działania organów administracji,
 • Reprezentowanie Klientów we wszelkich etapach postępowanie podatkowego, (np. podczas kontroli),
 • Reprezentowania Klientów w sporach z organami administracji państwowej, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.


Wybrane publikacje

Książki / opracowania /komentarze
 • Rozliczanie podatku od towarów i usług naliczonego na terenie Unii Europejskiej –– Wiedza i Praktyka V 2005;
 • Wierzytelności nieściągalne – ulga na złe długi – INFOR IX 2005;
 • Faktury elektroniczne – Wiedza i Praktyka VII 2005;
 • Leksykon VAT – INFOR [praca zbiorowa] 2005;
 • Podatek VAT w transporcie drogowym – Widza i Praktyka 2005;
 • Vademecum doradcy podatkowego i biegłego rewidenta - Copyright © by Datev eG, 2007 (współautor, komentarz do Kodeksu Spółek Handlowych);
 • Korekty deklaracji – co zrobić, jeżeli pomyliłeś się w rozliczeniach z fiskusem – Wiedza i Praktyka VII 2007;
 • Umowa z biurem rachunkowym – Gazeta Prawna VI 2008;
 • E-faktury – jak stosować zgodnie z najnowszymi przepisami - Wiedza i Praktyka luty 2011;
 • Faktury elektroniczne w praktyce – INFOR IV 2011;
 • Komentarz do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dziennik Gazet Prawna IV-VI 2012 (współautor).


Miesięczniki/ dwutygodniki
 • Problemu z „zasiedzeniem” – FORUM VI 2002 (współautor);
 • Przekształcenie wpisu warunkowego we wpis – PRZEGLĄD PODATKOWY VII 2002;
 • Definicje przedsiębiorcy i działalności gospodarczej – FORUM XII 2003;
 • E-faktura. Faktury elektroniczne – FISKUS VI 2005;
 • Refakturowanie – FISKUS VII 2005;
 • Kto wygrał, kto przegrał – FISKUS XI 2005;
 • Towary i usługi nabywane na terenie Unii Europejskiej – jak odzyska podatek zawarty w ich cenie – FISKUS i 2006;
 • Nieodpłatne udostępnianie urządzeń – kontrowersje FISKUS IX 2006;
 • Podatkowa grupa kapitałowa – wybrane zagadnienie Przegląd Podatkowy XII 2012(współautor);

Dzienniki
 • Znaczenie podpisu na fakturze – Gazeta Prawna 10 grudnia 2004;
 • Trzy pytania do Andrzeja T. Prelicza - Gazeta Prawna 21 grudnia 2004 r.
 • Czy mimo braku transakcji krajowych możliwy jest szybszy zwrot VAT Gazeta Prawna 30 sierpnia 2005;
 • Czy fiskus sam może przejąć nasz VAT – Gazeta Prawna 1 września 2005;
 • Samochód ciężarowy – jak dokonać likwidacji – Wiedza i Praktyka i 2006;
 • Doradca nie przeprowadza transakcji – Gazeta Prawna 2 lipca 2007;
 • Większe obowiązki doradców - Gazeta Prawna 1 września 2007;
 • Wystarczy raz wyznaczyć doradcę – Gazeta Prawna 25 stycznia 2008;
 • Reklama usług doradców podatkowych spowoduje wzrost konkurencji – Gazeta Prawna 28 czerwca 2010;
 • Łatwiejsze rozliczenia przedsiębiorcy z fiskusem
  – RZECZPOSPOLITA 17 lutego 2011;
 • Można szybciej dostać zwrot podatku - RZECZPOSPOLITA 2 marca 2011;
 • Nawet 50 proc podatku za złą dokumentację - RZECZPOSPOLITA 22 czerwca 2011;
 • Pieczątka i podpis doradcy nie zawsze wystarczą- RZECZPOSPOLITA 16 lipca 2012.